§  1.  Klubbens navn
Klubbens navn er Buick Club of Norway, forkortet BCN.


§ 2.  Klubbens formål
Klubben har som formål å virke for bevaring av, og utvide interessen for kjøretøy av merkene Buick, Marquette og McLaughlin.


§ 3.  Klubbens virksomhet
Klubben skal arbeide for forståelse og samhørighet mellom eiere av, og personer med interesse for, kjøretøy  nevnt i § 2. Klubben skal arbeide for å skape et positivt miljø for restaurering, vedlikehold og bevaring av disse kjøretøy, samt fungere som serviceorgan for medlemmene ved å bistå med råd og veiledning. Klubben skal også samarbeide med andre klubber som driver med tilsvarende virksomhet.


§ 4. Besluttende organ.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og besluttende organ. Klubbens ledelse og  drift skal ivaretas av et valgt styre som skal bestå av formann, nestformann, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Formannen og sekretær velges separat og styret konstituerer seg selv. Det forutsettes at de to styremedlemmene får ansvar for å etablere hver sin arbeidsgruppe, turgruppen og klubbmøtegruppen. Valgperioden er to år. Tre av styrets medlemmer er på valg hvert år. Revisor velges hvert år.


§ 5. Vilkår for medlemskap.
Klubben er åpen for personer som eier eller har interesse for kjøretøy av merkene Buick, Marquette og MCLaughlin. Et hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid gjelder for Buick Club of Norway.

 

§ 6. Kontingent
Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene plikter å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til BCN innen satte tidsfrister. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldende søknadsprosedyre. All tidligere skyldig kontingent skal være betalt og eventuelt annet økonomisk mellomværende skal være oppgjort før gjenopptak.

 

§ 7. Opphør av medlemskap
Medlemskap kan kun opphøre ved skriftlig utmeldelse. Styret kan uteslutte eller ekskludere medlemmer som grovt eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet klubben.


§ 8. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen avholdes i februar eller mars hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 14 dager før møtet. Innkallelse med dagsorden, regnskap og årsberetning sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

Generalforsamlingen skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemsavgift, valg, samt innkommende saker fra medlemmene. Votering avgjøres ved vanlig flertall. Endringer av vedtekter avgjøres ved 2/3 dels flertall. Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende minst 30 dager før denne finner sted.

 

§ 9. Stemmerett
Alle medlemmer med betalt medlemskap har stemmerett på generalforsamlingen.

 

§ 10. Oppløsning
BCN kan besluttes oppløst på generalforsamlingen ved  ¾ av medlemmenes totale stemmetall på lovlig innkalt generalforsamling. Ved eventuell oppløsning tilfaller BCN's eiendeler og aktiva LMK.